नसब नामा मादरी (माता वंशानुक्रम)

ख़्वाजा साहब र. अ. की वालिदा माजिदा का वंशज
निम्न प्रकार है-

बीबी उम्मुलवरा
बिन्ते हज़रत सैयद दाऊद र. अ.
बिन हज़रत सैयद अब्दुल्लाह हम्बली र. अ.
बिन हज़रत सैयद ज़ाहिद र. अ.
बिन हज़रत सैयद मुहम्मद मूरिस र. अ.
बिन हज़रत सैयद दाऊद र. अ.
बिन हज़रत सैयद मूसा र. अ.
बिन हज़रत सैयद अब्दुल्लाह मख़फ़ी र. अ.
बिन सैयद हसन मुसन्ना रजि़. अ.
बिन सैय्यिदना इमाम हसन रजि़. अ.
बिन अमीरुल मोमिनीन सैयिदना हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हुहू

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *