Vajib

vah hai jo shari at ki janni dalil se sabit ho iska karna jaruri hai bina kisi vajah aur majburi ke chod dene vala kafir nahi balki gumrah hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *