Ghode par apne sath kisi ko savar dekhna

jo sath savar hai uski koshish se hakim ya hukumat milne ki dalil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *