Lakwe ke ilaz ke li e

hazarat khwaza garib nawaz r.a. farmate hai ki agar kisi ko lakwe ki beemari ho jaye to kisi kamil bujurag se sure jiljal ko may bismillah sharif ke likhwakar paak bartan mai dho kar piya kare. barabar 21 din peene se inshallah aaram hoga.

‘bismillahhirramanirrahim’ kulillahum-m malikal mulki tu tilmul-k man tashau se ‘bigair hisab tak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *